وکیل اختراع

 وکیل اختراع

وکیل اختراع یا حق اختراع در صورت نقض حقوق مخترعین می تواند از حقوق حقه ایشان دفاع

و نزد مراجع قضایی و اداری وکالت ایشان را بر عهده گیرد .وکالت اختراع نیز از دسته مالکیت معنوی بوده و موضوع حمایت قانونگذار قرار دارد .

اختراع در واقع حقی انحصاری است که در قبال اختراع به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می گردد؛

در ایران سندی توسط اداره مالکیت معنوی صادر میگردد تحت عنوان گواهی ثبت حق اختراع که آثار و حقوقی برای شخص مخترع دارد .

انحصار برای اختراع

انحصار در استفاده از آثار مادی و مالی اختراع برای مخترع اعم از تولید،توزیع،ساخت،نشر و فروش ،مبادله و نمایش و غیره ….

آثار معنوی نیز مانند معرفی به عنوان محصول فکری،ادعای مالکیت و نامگذاری شخصی و الخ…..

مخترع به موجب قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه اجرای می تواند ؛

هرگونه استفاده مادی و معنوی دیگران از اختراعش بدون اجازه وی را از طریق مراجع قضایی منع کند.

تعریف قانونی اختراع

قوانین جاری و رویه قضای محاکم در خصوص اختراع تعریف ذیل را ارائه نموده اند:

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند؛

و مشکلی را در یک حرفه.فن.فناوری یا صنعت و مانند آنها حل می نماید.

البته حقوق مربوط به اختراع مدت و زمان معینی دارد و ثبت و ایجاد حقوق انحصاری ناشی از اختراع همیشگی نیست .

بهترین وکیل برای اختراع و حق اختراع در دسترس شماست .

حقوق اختراع

حق تقدم

حق تقدم متقاضی ثبت اختراع از تاریخ ثبت اظهارنامه به مدت یکسال خواهد بود .

پس اگر عین همان اختراع یا مشابه آن پس از این تاریخ ارائه گردد درخواست ثبت ثانویه باید رد شود.

اما مواردی وجود دارد که بدون توجه به اظهارنامه مقدم اختراع با اظهارنامه ثانویه و غیر قانونی ثبت می گردد .

در این مورد اقدام حقوقی شایسته چیست ؟

طرح دعوای ابطال گواهی ثبت اختراع مخالف قانون و بدون رعایت حقوق مخترع اولیه چاره کار میباشد .

وکیل اختراع در تهران می تواند حقوق قانونی شما نسبت به اختراعتان را حفظ و احقاق کند ؛

و این مهم از طریق دعاوی منع استفاده از حقوق مربوط به ثبت اختراع،دعوای مطالبه خسارت ناشی از نقض حقوق اختراع

دعوای ابطال گواهی ثبت اختراع و سایر دعاوی مربوط در این زمینه صورت میگیرد .

حقوق مکتسبه اختراعات

در مورد حقوق مکتسبه ناشی از اختراعات می شود دو عنوان مهم را ذکر کرد یکی استفاده عملی مقدم از اختراع یا محصول و

دیگری تصرفات مقدم نسبت به اختراع که هر دو مورد موجب حق مکتسبه برای استفاده کننده یا متصرف قانونی اختراع می باشند .

لذا اگر کسی قبل از تقاضاي ثبت حق اختراع یا قبل از تاریخ تقاضاي حق تقدم دیگران نسبت به اختراع از آن استفاده نموده و یا

مقدمات واضحی را برای استفاده از آن به عمل آورده باشد وی دارای حق مکتسبه ناشی از تصرفات و استفاده عملی بوده و دارنده گواهی ثبت

نمی تواند مانع وی گردد .

و این روند حقوقی در خصوص حق مکتسبه در اختراعات را اصطلاحا استثنائات حقوق مخترعین و بهره برداری مجاز و یا بهره برداری

خارج از انحصار دیگران می نامند ،نقش وکیل در پرونده های حق اختراع و یا حقوق مکتسبه بسیار اهمیت دارد .

 

رکن جدید بودن

از موارد مهم که شرط قانونی ثبت حق اختراع است رکن جدید بودن می باشد ،در واقع آن چیزی که سابقا در مصنوعات صنعتی وجود نداشته و

واجدین صلاحیت و مهارت در صنعت فوق واجد آن نبوده اند را می توان اختراع جدید نامید .

در این میان حقوق مکتسبه استفاده کننده سابق موضوع بحث است که آیا در صورت استفاده آشکار و علنی و در سطح کلان از

اختراع می تواند اختراع صورت گرفته را جدید تلقی نمود و برای متقاضي ثبت اختراع همزمان با دارنده حق مکتسبه حقوقی

قائل شد ؟ به نظر می رسد که استفاده کننده مقدم ضرورتا باید که مخفیانه و در حد محدودی از اختراع استفاده و تصرف کرده باشد

در عیر اینصورت اختراع مورد تقاضای فاقد اصل و رکن قانونی جدید بودن و در نتیجه قابلیت ثبت را نخواهد داشت ؛حال اگر شخصی بودن

رعایت شرایط قانونی فوق مربوط به جدید بودن اختراعات مبادرت به ثبت آنها نماید هر کس می تواند متقاضي ابطال گواهی ثبت اختراع

گردد و موضوع را نزد مراجع قانونی پیگیری نماید .

دعاوی مربوط به حقوق اختراعات

در صورتی که فردی مدعی فرآورده و ا فرایندی متفاوت از موضوع اختراع ثبت شده باشد معارض ثبت یا تقاضاي ثبت اختراع می باشد

که این موضوع هم در فرآیند ثبت نزد اداره مالکیت هلی فکری و زیرمجموعه های آن ممکن است واقع گردد و نیز نزد محاکم قضایی صالحه

که البته دادگاه ها نیز با ارجاع امر به کارشناس متخصص برای این ادعا تعیین تکلیف خواهند نمود .

قانونگذار به موجب آیین نامه در ماده ۱۲ مقرر داشته است که :

ادعا و ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده،فرآیند ،فرآیند دستیابی یه یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده باشد  مشروط بر اینکه

راجع به یک موضوع اختراعی باشد .

نقض حقوق قانونی

در خصوص نقض حقوق ثبت شده در حوزه اختراعات قانونگذار مقرر داشته نقض حقوق مندرج در قانون عبارت است از هر نوع فعالیت درر

قلمروی زمینی هوایی و دریایی ایران توسط شخص یا اشخاصی به غیر از مالک یا مالکین گواهی ثبت اختراع و بدون اجازه ایشان

مالک گواهی ثبت اختراع در کنار منع قانونی استفاده از حق خود می تواند کلیه خسارات قانونی ناشی از نقض حق خود را مطالبه نماید البته

دادگاه ها در رسیدگی و صدور حکم در خصوص این موضوع قطعا از نقطه نظرات فنی کارشناسان مربوطه بهره خواهند جست .

بهترین وکیل ابطال گواهی ثبت اختراع را می توانید در کنار خود داشته باشید .

رژیم حقوقی اختراع تکمیلی

اختراعات بسیاری در ایران و خارج از آن وجود دارند که مجموعه ای از ابزارهای قدیمی و اختراعات کهنه می باشند در واقع ترکیب

چند ابزار شناخته شده و چند اختراع قبلی تحت عنوان اختراعات تکمیلی قابلیت ثبت پیدا کرده است در واقع اختراعات تکمیلی

روند تکمیل نواقص اختراعات قبلی و ترکیب قابلیت های طرح های قبلی می باشد که مستقلا ثبت و برای مخترع حقوق قانونی ایجاد می کند.

قانونگذار ایران در ماده ۲۵ آیین نامه مقرر داشته ،توسعه یا بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی قرار گیرد مشروط بر

آنکه مکمل مبین همان اختراعی باشد که‌در اظهارنامه اصلی ادعا و مورد ثبت قانونی قرار گرفته است .

وکیل اختراع

در مورد اینکه آیا اختراع تکمیلی ضرورتا باید توسط ثبت کننده اصلی اختراع تقاضا گردد و یا اشخاص دیگر نیز می توانند تکمیل

ثبت سابق را تقاضا نمایند بحث است لکن به نظر می رسد صرفا مخترع ثبت کننده سابق بتواند تکمیل اختراع و گواهی ثبتی

که خود سابقا ثبت کرده را تقاضا نماید لکن در صورت ترکیب چند اختراع توسط متقاضي به نظر می رسد قطعا اشخاص ثالث نیز

این نوآوری را بتوانند ثبت کنند .

حق تقدم بر اساس کنوانسیون

اگر شخصی بر اساس کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ،برای ثبت اختراع اظهارنامه ای را به مراجع ثبتی یکی از

اعضایی که در زمان تسلیم و تقدیم اظهارنامه عضو کنوانسیون بوده با رعایت مفاد قانون و کنوانسیون ب مدت ۱۲ ماه نسبت به اشخاص دیگر حق تقدم

خواهد داشت ،مشروط بر اینکه این اظهارنامه رد نشده و یا از طرف متقاضي مسترد نگشته باشد و یا به آن اعتراض موثری صورت نگرفته باشد .

اصل وضع کنوانسیون و امضای اسناد بین المللی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع برای هماهنگی حقوق داخلی

کشورهای امضاکننده برای حمایت قانونی یکپارچه و قوی از مالکین و ثبت کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده از مالکیت صنعتی

نوآوران و مخترعین است .

تعریف سازمان جهانی از اختراع

به موجب تعاریف سازمان جهانی مالکیت فکری،  اختراع یا حق اختراع یک حق انحصاری است که پس از ثبت آن به صورت قانونی به شخص

مخترع و یا وکیل و نماینده قانونی وی داده می شود ،پس حق اختراع یک سندی است که به مراجع قانونی تسلیم گشته و معرف یک اختراع و

نوآوری می باشد و یک سری حقوق انحصاری را برای شخص مخترع متقاضي ثبت یا نماینده قانونی وی به همراه دارد .

این حقوق یک مجموعه انحصار در بهره برداری ،معرفی ،تولید و فروش ،صادرات یک اختراع جدید است که در محدوده زمانی مشخصی فرضا ۲۰ سال

اعمال می گردد و در همین بازه زمانی ممکن است آنرا انتقال داد و در صورت فوت مالک به جهت اینکه این حق یک حق مالی است

به ورثه وی ممکن است به ارث برسد لذا حق اختراع قابل نقل و انتقال ارادی به موجب قرارداد و قهری فرضا ذیل مقررات ارث است .

وکیل اختراع و مشاوره حقوقی مربوط به اختراعات صنعتی با یک تماس تلفنی در دسترس شما می باشد .

به موجب قانون ایران اختراع یک محصول فکری است در واقع قانونگذار ایران اختراع را یک نتیجه فکری فرد یا افرادی می داند که برای

اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص ارائه می کند و یک مشکل را در یک حرفه و صنعت یا فناوری حل می کند .

پس جنبه نوآورانه و فکری و اندیشه ای بودن اختراع در تعریف قانونی اهمیت ویژه ای دارد لکن حل مشکل واژه ای است که برای آن

نمی تواند تعریف صحیحی ارائه نمود پس با رویه قضایی است که آنرا تنقیح و تشریح نماید .

بیشتر بخوانید : وکیل در تهران_بهترین وکیل تهران